De kracht

Algemene voorwaarden Lichtfontein reizen

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden van Lichtfontein Reizen.
Wij gaan ervan uit dat u deze voorwaarden kent indien u zich aanmeldt voor een reis.

Definities:

Opdrachtnemer:
Lichtfontein

Opdrachtgever:
Diegene, die zich heeft aangemeld als deelnemer aan een door Lichtfontein georganiseerde reis.

Reis:
De door Lichtfontein georganiseerde reis..

Deelnemer:
De persoon die daadwerkelijk met een door Lichtfontein georganiseerde reis mee gaat.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanmeldingen voor Lichtfontein Reizen

Artikel 2: Aanmelding en betaling

2.1 De inschrijving voor een reis geschiedt na het invullen en insturen van een op de website van Lichtfontein, www.lichtfontein.nl, beschikbaar gesteld aanmeldformulier. Lichtfontein zal de aanmelding vervolgens per e-mail bevestigen.

2.2 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

2.3 De aanmelding is definitief op het moment dat het bedrag op de rekening van Lichtfontein (NL70 RABO 0309 2306 24 t.n.v. Lichtfontein o.v.v. de naam van de reis) is bijgeschreven.

2.4 Bij annulering van de reis door de deelnemer is geen restitutie van het reisbedrag mogelijk. De deelnemer dient zelf te zorgen voor een reis- of annuleringsverzekering.

2.5 In geval van annulering van de reis door Lichtfontein zal het betaalde bedrag volledig worden teruggestort.

2.6 Lichtfontein heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.

2.7 Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

2.8 Een reis wordt gehouden onder voorbehoud van voldoende deelname.

2.9 De genoemde prijs van de reis is all-in, tenzij anders is aangegeven.

Artikel 3: Klachten - geschillen

3.1 Eventuele klachten over de door Lichtfontein geleverde diensten dienen binnen uiterlijk acht dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Lichtfontein kenbaar worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever/deelnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde dienstverlening.

3.2 Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting.

3.3 Tijdig en op juiste wijze ingediende klachten zullen in behandeling worden genomen door de klachtenbehandelaar van Opdrachtnemer. Deze klachtenbehandelaar is financieel, organisatorisch noch op enig andere wijze betrokken bij Lichtfontein. Een klacht zal zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen dertig dagen na ontvangst door klachtenbehandelaar worden afgedaan.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1 Elke deelnemer is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelingen en welbevinden tijdens de reis.

4.2 Lichtfontein sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan tijdens de reis en op de te bezoeken of bezochte locaties, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

4.3 Tijdens de reis zijn de algemene voorwaarden van het verblijf aldaar van toepassing. Deze zijn op de locatie verkrijgbaar of zullen door Lichtfontein ter beschikking worden gesteld.

4.4 Lichtfontein is niet aansprakelijk voor medische en/of psychische klachten en/of gevolgen, ontstaan voor, tijdens of na deelname aan de reis.

4.5 Lichtfontein kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke materiële, lichamelijke of geestelijke schade die tijdens de reis is ontstaan.

4.6 Lichtfontein is gerechtigd om de deelnemer, die om welke reden dan ook de (voortgang van) de reis en de activiteiten tijdens de reis structureel belemmert en/of niet voldoet aan de eisen die voor deelname aan de reis nodig zijn, verdere deelname aan de reis en de activiteiten te ontzeggen.

Artikel 5: Goede geestelijke en fysieke gesteldheid

5.1 Voor alle reizen is een stabiele emotionele en mentale gesteldheid nodig.

5.2 Gebruikt men overmatig alcohol en/of drugs dan is men van aanmelding voor een reis uitgesloten totdat dit probleem stabiel of behandeld is.

Artikel 6: Overige bepalingen

6.1 Op de overeenkomst tussen de Lichtfontein en de deelnemer is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd.

6.2 Zowel Lichtfontein als de opdrachtgever zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel - in het geval opdrachtgever een natuurlijk persoon is - onder curatele is gesteld of overlijdt.