Space Clearing

Voorwaarden consulten en behandelingen

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden van Lichtfontein Privé Consulten. Wij gaan ervan uit dat u deze voorwaarden kent indien u zich aanmeldt voor een behandeling.

Definities:

Opdrachtnemer:
Lichtfontein

Opdrachtgever:
Diegene, die gebruik maakt van de diensten van en/of een overeenkomst heeft met Lichtfontein als cliënt

Privé consult:
De door Lichtfontein aangeboden behandelingen en therapieën.  

Cliënt:
De persoon die een privé consult afneemt.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanmeldingen voor Lichtfontein Privé Consulten.

Artikel 2: Aanmelding en betaling

2.1 Privé consulten worden alleen op afspraak uitgevoerd en worden contant afgerekend na afloop.

2.2 De aanmelding voor een privé consult kan geschieden door het invullen en insturen van een op de website van Lichtfontein, www.lichtfontein.nl beschikbaar gesteld aanmeldformulier of door telefonisch een afspraak te maken. Lichtfontein zal de aanmelding/afspraak vervolgens per e-mail bevestigen.

2.3 Bij annulering van een privé consult, minder dan 48 uur van tevoren, wordt de helft van de kosten in rekening gebracht, bij afzegging minder dan 24 uur van tevoren het totale bedrag. 

Artikel 3: Behandeling

3.1 De cliënt informeert Lichtfontein via het aanmeldformulier volledig over zijn/haar ge-zondheidstoestand alsmede gebruik van medicijnen.

3.2 Is men onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere reguliere hulpverlener en is men nog niet geheel stabiel of gebruikt men (nog) medicijnen, dient dit te worden aangegeven op het aanmeldformulier.

3.3 Tijdens het eerste consult kan een intakegesprek uitgevoerd worden waarin vragen aan de orde komen met betrekking tot uw gezondheid, gezondheidservaren en verwachtingen van de behandeling. 

3.4 Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan Lichtfontein het privéconsult staken en de cliënt doorverwijzen naar een arts. Vervolgconsulten zijn mogelijk zodra de arts van de cliënt hierin toestemt.

3.5 Indien de cliënt onder behandeling is van een arts, therapeut, specialist of andere behandelaar, dan kan Lichtfontein de cliënt om toestemming vragen om met deze arts, therapeut of specialist te overleggen of een therapie of behandeling gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.

3.6 Lichtfontein behoudt zich het recht om cliënten privé consulten en toegang tot het centrum te weigeren indien deze onder invloed zijn van geestverruimende middelen, alcohol of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie.

3.7 Lichtfontein houdt zich ten alle tijde het recht voor de behandeling of therapie – na de intake – niet aan te vangen, dan wel gedurende de behandeling/therapie deze te staken wanneer het vermoeden bestaat, dat Lichtfontein niet de passende behande-ling en therapie kan verzorgen.

3.8 Gebruikt men overmatig alcohol of geestverruimende middelen dan is men van aan-melding voor behandelingen uitgesloten totdat dit probleem stabiel of behandeld is.

Artikel 4: Klachten - geschillen

4.1 Eventuele klachten over de door Lichtfontein geleverde diensten dienen binnen uiterlijk acht dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan de cliënt kenbaar worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de cliënt geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde dienstverlening.

4.2 Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting.

4.3 Tijdig en op juiste wijze ingediende klachten zullen in behandeling worden genomen door de klachtenbehandelaar van Opdrachtnemer. Deze klachtenbehandelaar is financieel, organisatorisch noch op enig andere wijze betrokken bij Lichtfontein. Een klacht zal zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen dertig dagen na ontvangst door klachtenbehandelaar worden afgedaan.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1 Lichtfontein sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie van Lichtfontein, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

5.2 Lichtfontein is niet aansprakelijk voor medische en/of psychische klachten en/of gevolgen, ontstaan tijdens of na het privé consult. Lichtfontein kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke materiële, lichamelijke of geestelijke schade.

5.3 Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn dan is de eventuele aansprakelijkheid van Lichtfontein uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen Lichtfontein aan de cliënt ter zake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten. 

Artikel 6: Geheimhouding en zorgvuldigheid:

6.1 Lichtfontein verplicht zich alle bekende informatie betreffende de cliënt geheim te houden tegenover derden en zorgvuldig om te gaan

6.2 Uitzonderingen i.v.m. deze geheimhouding:

  • alle informatie die openbaar is en niet beperkt is in een aparte overeenkomst;
  • alle informatie die gevraagd of vereist wordt door autoriteiten die hiervoor bevoegd zijn;

Artikel 7: Overige bepalingen

7.1 Op de overeenkomst tussen de Lichtfontein en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd.

7.2 Zowel Lichtfontein als de opdrachtgever zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel - in het geval opdrachtgever een natuurlijk persoon is - onder curatele is gesteld of overlijdt.