Lessen in

Algemene Voorwaarden Lichtfontein Opleidingen

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden van Lichtfontein Opleidingen. Wij gaan ervan uit dat u deze voorwaarden kent indien u zich aanmeldt voor een opleiding.

Definities:

Opdrachtnemer:
Lichtfontein

Opdrachtgever:
Diegene, die gebruik maakt van de diensten van en/of een overeenkomst heeft met Lichtfontein als student.

Opleiding:
Onder opleiding wordt verstaan de (beroeps-)opleidingen, trainingen en workshops die door Lichtfontein worden uitgevoerd/georganiseerd en die rechtstreeks verband houden met een vak of beroep en onderwijs met het oog op het voor beroepsdoeleinden verwerven of op peil houden van kennis.

Student:
De persoon die daadwerkelijk aan een opleiding deelneemt.

Overeenkomst: De overeenkomst voor deelname aan een opleiding komt tot stand door middel van aanmelding via de website.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanmeldingen voor Lichtfontein Opleidingen.

Artikel 2: Inschrijvingen

2.1 De inschrijving voor een opleiding geschiedt door het invullen en insturen van een op de website van Lichtfontein, www.lichtfontein.nl, beschikbaar gesteld aanmeldformulier. Lichtfontein zal de aanmelding vervolgens per e-mail bevestigen.

2.2 Aanmeldingen voor een opleiding worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

2.3 Alle opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende deelname.

2.4 Na inschrijving heeft de student een bedenktermijn van 14 dagen. Binnen deze termijn kan kosteloos worden geannuleerd.

2.5 De student zal Lichtfontein middels het aanmeldformulier voldoende informeren over zijn/haar gezondheidstoestand, alsmede relevant gebruik van medicijnen.

Artikel 3: Annulering en wijziging

3.1 Annulering van een aanmelding voor een opleiding dient schriftelijk te geschieden binnen 14 werkdagen na het insturen van de aanmelding.

3.2 In geval van verhindering is de student niet gerechtigd een vervanger te sturen.

3.3 Annulering of het verschuiven van de opleidingsactiviteit naar een andere datum is tot 1 maand (30 dagen) vòòr aanvang kosteloos mogelijk. Bij annulering tot 1 maand (30 dagen) vòòr aanvang zijn € 50,-- administratiekosten verschuldigd.
Annulering binnen 30 dagen, tussentijdse absentie of beëindiging van de opleiding geeft geen recht op ontslag van betaling of restitutie of vermindering van het cursusgeld.

3.4 Tussentijds annuleren is niet mogelijk zodra de opleiding van start is gegaan. De student is dan volledige betaling verschuldigd.

3.5 Bij niet verschijnen van de student zijn de volledige opleidingskosten verschuldigd.

3.6 Lichtfontein behoudt zicht het recht voor om ten aanzien van opleidingen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

3.7 Lichtfontein is gerechtigd om de student, die om welke reden dan ook de opleiding structureel belemmert en/of niet voldoet aan de eisen die voor deelname aan de opleiding nodig zijn, verdere deelname aan de activiteiten te ontzeggen.

Artikel 4: Betaling

4.1 In beginsel dient de student het gehele verschuldigde bedrag voor de betreffende opleiding binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen op bankrekeningnummer NL70 RABO 0309 2306 24 t.n.v. Lichtfontein onder vermelding van factuurnummer  en de naam van de opleiding. Betaling dient te geschieden na aanmelding, maar in ieder geval vòòr aanvang van de opleiding.

4.2 In overleg is betaling van het gehele verschuldigde bedrag in termijnen mogelijk.

4.3 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan de student  er geen aanspraak meer op maken. Alsdan is het gehele bedrag opeisbaar.

4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de student in verzuim. Met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden is de student over het openstaande deel van de vordering een bedrag van 3% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

4.5 Indien de student met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is Lichtfontein gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van Lichtfontein om schadevergoeding te vorderen.

4.6 Lichtfontein is gerechtigd om de student, die om welke reden dan ook de opleiding structureel belemmert en/of niet voldoet aan de eisen die voor deelname aan de opleiding nodig zijn, verdere deelname aan de activiteiten te ontzeggen

4.7 Alle buitengerechtelijke incassokosten ad 15% (of het dan geldende rentepercentage) van het openstaande bedrag met een minimum van € 70,-- komen volledig voor rekening van de student. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van ad-  vocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 5: Intellectuele eigendom

5.1 Lichtfontein behoudt zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendommen voor met betrekking tot de door Lichtfontein verstrekte leermiddelen. De student is niet gerechtigd opleidingsmateriaal, waarop rechten als hiervoor bedoeld aan Lichtfontein toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

5.2 De student is gehouden de stukken op eerste verzoek aan de Lichtfontein te retourneren, bij overtreding als bedoeld in artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden op straffe van een boete van € 450,-- per dag.

Artikel 6: Uitvoering van de opdracht

6.1 De opleiding vindt plaats onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen. Bij niet doorgaan vanwege onvoldoende deelname zal Lichtfontein het eventueel (aan-)betaalde cursusbedrag terugbetalen.

6.2 Lichtfontein heeft het recht de nakoming van verplichtingen op te schorten indien ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedssfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen.

6.3 Lichtfontein streeft ernaar om geplande onderdelen van de opleiding te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaald onderdeel echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is Lichtfontein hiervoor jegens de student niet aansprakelijk en heeft de student geen recht op gedeeltelijke of gehele restitutie of vermindering van het verschuldigde bedrag. Lichtfontein zal indien mogelijk zorg dragen voor een vervangende activiteit.

6.4 Zowel Lichtfontein als de student zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel - in het geval student een natuurlijk persoon is - onder curatele is gesteld of overlijdt.

Artikel 7: Klachten - geschillen

7.1 Eventuele klachten over de door Lichtfontein geleverde diensten dienen binnen uiterlijk acht dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan student kenbaar worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever/deelnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde dienstverlening. Op de klacht zal binnen vijf werkdagen worden gereageerd.

7.2 Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting.

7.3 Tijdig en op juiste wijze ingediende klachten zullen in behandeling worden genomen door de klachtenbehandelaar(s) van Opdrachtnemer, te weten de heer T. Sikkema en de heer F. Weijermans, beiden woonachtig te Assen. De klachtenbehandelaar is financieel, organisatorisch noch op enig andere wijze betrokken bij Lichtfontein. Een klacht zal zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen dertig dagen na ontvangst door klachtenbehandelaar worden afgedaan. De uitspraak van de klachtenbehandelaar(s) is bindend. Eventuele consequenties worden door Lichtfontein snel afgehandeld.

7.4 Klachten worden door Lichtfontein en de klachtenbehandelaar(s) vertrouwelijk behandeld.

7.5 Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en gedurende twee jaar bewaard.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Lichtfontein sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie van Lichtfontein, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten. Lichtfontein is niet aansprakelijk voor medische en/of psychische klachten en/of gevolgen, ontstaan tijdens of na deelname aan een opleidingsactiviteit. Lichtfontein en de docent kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke materiële, lichamelijke of geestelijke schade.

8.2 Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn dan is de eventuele aansprakelijkheid van Lichtfontein uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen Lichtfontein aan de student ter zake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.

8.3 De student is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelingen in een opleiding.

8.4 Aan de inhoud van brochures kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 9: Geheimhouding en zorgvuldigheid:

9.1 Lichtfontein verplicht zich alle bekende informatie betreffende de student geheim te houden tegenover derden en zorgvuldig om te gaan

9.2 Uitzonderingen i.v.m. deze geheimhouding:

  • alle informatie die openbaar is en niet beperkt is in een aparte overeenkomst;
  • alle informatie die gevraagd of vereist wordt door autoriteiten die hiervoor bevoegd zijn;
  • Alle toegestuurde informatie wordt met zorg gelezen en veilig bewaard. Wanneer de student niet wordt aangenomen worden, voor zover mogelijk, alle verstrekte gegevens geretourneerd.

Artikel 10: Certificaat Opleidingen

10.1 Voor alle opleidingen die door Lichtfontein worden uitgevoerd, wordt een op datum gesteld en getekend certificaat afgegeven.

10.2 Om een certificaat te kunnen krijgen dient de student met goed gevolg aan de opleiding te hebben deelgenomen. Dit betekent dat de student tijdens de opleiding naar oordeel van de docent(en):

  • met voldoende inzet en betrokkenheid heeft deelgenomen, en
  • niet meer dan 1/3 (één derde) deel van de opleiding heeft gemist

Artikel 11: Goede geestelijke en fysieke gesteldheid

11.1 Voor alle activiteiten binnen Lichtfontein Opleidingen zijn een stabiele emotionele, mentale en geestelijke gesteldheid nodig.

11.2 Is men onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener en is men nog niet geheel stabiel of gebruikt men (nog) medicijnen, dient dit te worden aangegeven op het aanmeldformulier.

11.3 Gebruikt men overmatig alcohol of drugs dan is men van aanmelding voor opleidingen uitgesloten totdat dit probleem stabiel of behandeld is.

Artikel 12: Overige bepalingen

12.1 Op de overeenkomst tussen de Lichtfontein en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd.

12.2 Zowel Lichtfontein als de opdrachtgever zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel - in het geval opdrachtgever een natuurlijk persoon is - onder curatele is gesteld of overlijdt.

12.3 Bij sommige opleidingen wordt lesmateriaal, olie of ander materiaal beschikbaar gesteld binnen de opleidingenprijs. Dit staat aangegeven bij de beschrijving van de opleiding. Al het overige ter beschikking gestelde materiaal mag uitsluitend tijdens de opleiding  gebruikt worden en blijft eigendom van Lichtfontein.