Sound Journey

Workshops with Judy Hall

For English text click here.

Deze Engelse schrijfster en workshopleider schreef meer dan veertig boeken die wereldwijd zijn uitgegeven.
In ons land is ze vooral bekend door “De Kristallengids” en “De Kristallen Encyclopedie”.
Ze komt voor het eerst naar Nederland om in workshops haar kennis te delen over de helende kracht van edelstenen en hoe deze ons kunnen helpen om bescherming te geven tegen negatieve invloeden en ook hoe ze kunnen helpen bij het ontwikkelen van paranormale vermogens.

In de huidige samenleving krijgt iedereen te maken met veel negativiteit. Berichten in de sociale media, klimaatverandering, natuurrampen en het gedrag van bijvoorbeeld politieke leiders roepen vaak angst en onmacht op.
Mensen raken hierdoor steeds hooggevoeliger en voelen zich overweldigd.
Juist nu kan het gebruik van edelstenen helpen om in balans te komen en te blijven.
Daarnaast kan de kracht van edelstenen de persoonlijke en bovennatuurlijke ontwikkeling versnellen en/of versterken.
Judy Hall heeft meer dan vijfenveertig jaar ervaring in het onderwijzen over deze materie.

20 Oktober - Lezing: Kristallen en spirituele bescherming.
Spirituele bescherming betekent het creëren van een veilige ruimte waar we in kunnen wonen, werken en simpelweg bestaan.
Deze bescherming creëert gezonde grenzen en behoudt zodoende een kalme innerlijke balans.
Spirituele bescherming creëert een ruimte waarin anderen niet je innerlijke balans verstoren, hetzij opzettelijk of als men negatieve gevoelens of gedachten uitstraalt die de atmosfeer beïnvloeden; een effect waar je onbewust en bewust gevoelig voor kan zijn.
Het is de kunst om er juist van bewust te zijn dát dit gebeurt, zonder dat het je overweldigt.
Ditzelfde geldt voor locaties waar je het gevoel krijgt dat iets niet klopt.
Dat uit zich door rillingen langs je ruggengraat of hoofdpijn die zich plotseling ontwikkeld bijvoorbeeld.
Als we de signalen kunnen herkennen dat energetisch niet alles in orde is, dan kunnen we snel stappen ondernemen om deze energie te transformeren en onszelf te beschermen indien nodig. Gelukkig kunnen kristallen ons bijstaan in deze bescherming en ons helpen ons te aarden in ons lichaam — één van de meest effectieve vormen van bescherming die er is.
Tijd: 19.30-21.00 uur
Prijs: € 25,00 inclusief koffie en thee
Aanmelding: klik hier.

21 en 22 Oktober – Workshop: Kristallen en spirituele ontwikkeling
Ontwikkel je spirituele bewustzijn. Deze intensieve cursus is ontwikkeld om je perceptie te verbreden, je innerlijke leidraad te volgen en je in contact te brengen met onzichtbare dimensies.
Judy Hall heeft meer dan vijfenveertig jaar ervaring in het onderwijzen van spirituele ontwikkeling (en een leven lang van zelf paranormaal zijn) om je bij te staan in de ontwikkeling van je eigen spirituele/bovennatuurlijke gevoeligheid en bewustzijn.
Judy helpt je te herkennen hoe je innerlijke weten communiceert met jou en helpt je bij het ontwikkelen van je eigen spirituele capaciteiten tot bekwame en betrouwbare hulpmiddelen. Zij brengt je bij begeleiding en spirituele verbintenissen die verder gaan dan deze wereld, het lezen van de kosmische kennis en het verbinden met hogere wezens.
Gebaseerd op Judy’s vele jaren als helderziende, "soul retriever" en vorige levens en regressie therapeute, helpt deze praktische cursus je de valkuilen van het spirituele pad te vermijden en je succesvol te navigeren in uitdagende spirituele situaties.
We worden, uiteraard, bijgestaan door passende kristallen op deze spirituele reis.
Tijd: twee dagen van 10.00 – 17.30
Prijs: € 250,00 p.p. inclusief koffie/thee, snacks en een uitgebreide vegetarische lunch
Aanmelding: klik hier.

24 en 25 Oktober – Workshop: De Akasha Kronieken lezen
De Akasha Kronieken zijn een kosmische kennisbank die alles bevat wat eens is geweest of zou kunnen zijn. Het kan worden gelezen om een zielsgeschiedenis en zielsdoel te onthullen en eventuele struikelblokken, onafgewerkte zaken en verlopen agenda’s die ons in de weg staan.
Via ons Hoger Zelf zullen we in deze workshop hulpmiddelen gebruiken, zoals foto’s of brieven, om gezamenlijk in te voelen op iemand’s energie en zielsgeschiedenis via visualisaties en kristallen die ons bijstaan in het openen van ons innerlijke zicht en de toegang tot de Akasha Kronieken.
Dit is geen workshop voor het diepgaand verkennen van je eigen vorige levens. Deze workshop is bedoeld om te leren hoe je de kronieken kunt lezen en zodoende anderen bij te staan en zelf tot inzichten te komen op je levenspad.
Belangrijk: indien je zelf onopgeloste kwesties uit vorige levens hebt of bedenkingen hebt bij het spiritueel openstellen, dan is deze workshop misschien niet geschikt voor jou.
Tijd: twee dagen van 10.00 – 17.30
Prijs: € 250,00 p.p. inclusief koffie/thee, snacks en een uitgebreide vegetarische lunch
Aanmelding: klik hier.

Belangrijk: Voertaal bij de lezing en beide workshops is Engels.

Last minute aanbieding: neem een vriend of vriendin mee voor de helft van de prijs.


October 20 - Lecture

Crystals and Psychic Protection
Entrance fee: € 25,00 coffee/tea included

October 21-22 - Workshop
Crystals and Psychic Development
€ 250,00 p.p. vegetarian lunch, coffee and tea included

October 24-25 - Workshop
Reading the Akashic Record
€ 250,00 p.p. vegetarian lunch, coffee and tea included

Last minute offer: bring a friend for half price.


Scroll down to the very end of this page and use the links below to register.

Judy_Hall

20 October - Lecture
Crystals and Psychic Protection
Psychic protection is about creating a safe space in which we live, work and exist. It creates healthy boundaries and maintains a calm quiet centre.
Psychic protection creates a space in which others cannot disturb your equilibrium - either deliberately or by what they feel or think spilling out into the atmosphere around them- an atmosphere to which you will be sensitive to with varying degrees of awareness.
The trick is to be aware of this happening but not to be overwhelmed by it.
It’s the same with places, getting that feeling that all is not right; chills down the spine or a headache that develops, for example.
If we recognise signals that all is not well energetically, we can quickly take steps to transform the energy and protect ourselves if necessary. Fortunately crystals can assist this protection and help us to ground in our own bodies - one of the most potent forms of protection there is.

Time: 19.30 - 21.00
Price: € 25,00

21-22 October - Workshop
Crystals and Psychic Development
Develop your psychic awareness. This intensive course is designed to widen your perceptions, hone your inner guidance and help you to be in touch with unseen dimensions.
Judy Hall draws on more than forty-fives years teaching psychic development (and a lifetime of being psychic herself) to help you develop your psychic sensitivity and spiritual awareness.
Judy will help you to identify how your inner knowing communicates with you and to develop your innate psychic abilities into highly skilled, reliable tools. She will take you into the guidance and psychic connections that go beyond this world, journeying to reading the cosmic memory bank and connecting to higher beings.
Drawing on Judy’s many years as a psychic, soul retriever and past life regression therapist, this practical course helps you to avoid the pitfalls of the psychic path and to successfully navigate challenging psychic situations.
We will, of course, be assisted by appropriate crystals on this psychic journey.

Time: 10.00 - 17.30
Price: € 250,00

24-25 October - Workshop
Reading the Akashic Record
The Akashic Record is a cosmic memory bank that contains all that has been or that might be. It can be read to reveal a soul’s past lives and present purpose and any stumbling blocks, unfinished business and outdated agendas that may be getting in the way.
Accessed via the Higher Self, in this workshop we will be using tools such as photographs or letters to attune to a person’s energy and soul history, together with visualisations and crystals to assist in opening your inner sight and to access the Akashic Record.
This is not a workshop for exploring your own past lives in depth. It is to learn to read the Record to assist others or to give you insights into your own journey.
Please note: if you have unresolved issues around your own past lives or have reservations about opening up psychically, this is not the workshop for you.

Time: 10.00 - 17.30
Price: € 250,00

Prices are without lodging.
A list of lodging accomodation in the area is send with the confirmation.

General conditions wich apply to this specific workshops can be found here.
By registering to this workshop you agree to this conditions.

Scroll down to the very end of this page and use the links below to register.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren