Levenskunst

Algemene voorwaarden cursussen en workshops

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden van Lichtfontein cursussen en workshops. Wij gaan ervan uit dat u deze voorwaarden kent indien u zich aanmeldt voor een van de activiteiten binnen Lichtfontein cursussen.

Definities:

Opdrachtnemer:
Lichtfontein

Opdrachtgever:
Diegene, die gebruik maakt van de diensten van en/of een overeenkomst heeft met Lichtfontein als cursist.

Cursus: 
Onder cursus wordt verstaan de lessen, workshops, workshopdagen- en weekenden en trainingen die door Lichtfontein worden uitgevoerd en georganiseerd.

Cursist:
De persoon die daadwerkelijk aan een cursus deelneemt.

Overeenkomst:
De overeenkomst voor deelname aan een cursus komt tot stand door middel van aanmelding via de website.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanmeldingen voor Lichtfontein Cursussen, zoals boven benoemd.

1.2 Er kunnen voor éénmalige en/of bijzondere workshops afwijkende voorwaarden van toepassing zijn; deze worden de cursist bij aanmelding ter beschikking gesteld.

Artikel 2: Inschrijvingen

2.1 De inschrijving voor een cursus geschiedt door het invullen en insturen van een op de website van Lichtfontein, www.lichtfontein.nl, beschikbaar gesteld aanmeldformulier. Lichtfontein zal de aanmelding vervolgens per e-mail bevestigen.

2.2 Alle cursussen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende deelname.

2.3 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

2.4 De cursist zal de begeleider(s) via het aanmeldformulier voldoende informeren over zijn/haar gezondheidstoestand, alsmede relevant gebruik van medicijnen.

Artikel 3: Annulering en wijziging

3.1 Annulering van een aanmelding voor een cursus dient schriftelijk, per email of mondeling te geschieden binnen 7 werkdagen na aanmelding. Bij annulering tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang is € 50,-- administratiekosten verschuldigd.

3.2 Het verschuiven van de aanmelding naar een andere datum is tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang kosteloos mogelijk, mits deze mogelijkheid in het programma bestaat. Annulering binnen 30 dagen, tussentijdse absentie of beëindiging van de cursus geeft geen recht op ontslag van betaling of restitutie of vermindering van het cursusgeld.

3.3 In geval van verhindering is de cursist niet gerechtigd een vervanger te sturen.

3.4 Bij tussentijds annuleren of niet verschijnen van de cursist zijn de volledige cursuskosten verschuldigd.

3.5 Lichtfontein behoudt zicht het recht voor om ten aanzien van cursussen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

3.6 Lichtfontein is gerechtigd om de cursist, die om welke reden dan ook de groepsactiviteit structureel belemmert (zowel vooraf als tijdens of na de cursustijd), de verdere deelname aan de cursus te ontzeggen.

Artikel 4: Betaling

4.1 In beginsel dient de cursist het gehele verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na aanmelding te voldoen op bankrekeningnummer NL70 RABO 0309 2306 24 t.n.v. Lichtfontein onder vermelding van dag en tijdstip van de cursus. Betaling van een cursus dient te geschieden na aanmelding, maar in ieder geval vóór aanvang van de cursus.

4.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cursist in verzuim. Met ingang van  de datum waarop het verzuim is ingetreden is de cursist over het openstaande deel van de vordering een bedrag van 3% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

4.3 Indien de cursist met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit de overeenkomst in verzuim is, is Lichtfontein gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van Lichtfontein om schadevergoeding te vorderen.

4.4 Alle buitengerechtelijke incassokosten ad 15% (of het dan geldende rentepercentage) van het openstaande bedrag met een minimum van € 70,-- komen volledig voor rekening van de cursist. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advo­caten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld overeen­komstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

4.5 Lichtfontein is gerechtigd om de cursist, die om welke reden dan ook de cursus structureel belemmert en/of niet voldoet aan de eisen die voor deelname aan de cursus nodig zijn, verdere deelname aan de activiteiten te ontzeggen

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht

5.1 Indien Lichtfontein haar verplichtingen niet kan nakomen vanwege omstandigheden die bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Lichtfontein het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

5.2  Lichtfontein heeft het recht de nakoming van verplichtingen op te schorten indien ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedssfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen.

5.3 Lichtfontein streeft ernaar om geplande cursussen ten alle tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde cursus echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is Lichtfontein hiervoor jegens de cursist niet aansprakelijk en heeft de cursist geen recht op gedeeltelijke of gehele restitutie of vermindering van het verschuldigde cursusgeld. Lichtfontein zal indien mogelijk zorg dragen voor een   vervangende activiteit.

5.4 Zowel Lichtfontein als de cursist zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel - in het geval cursist een natuurlijk persoon is - onder curatele is gesteld of overlijdt.

Artikel 6: Intellectuele eigendom

6.1  Lichtfontein behoudt zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendommen voor met betrekking tot de door Lichtfontein verstrekte leermiddelen. De cursist is niet gerechtigd cursusmateriaal, waarop rechten als hiervoor bedoeld aan Lichtfontein toe komen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

6.2 De cursist is gehouden de stukken op eerste verzoek aan de Lichtfontein te retour­neren, bij overtreding als bedoeld in artikel 6.1 van deze Algemene Voorwaarden op straffe van een boete van € 450,-- per dag.

Artikel 7: Klachten - geschillen

7.1 Eventuele klachten over de door Lichtfontein geleverde diensten dienen binnen ui­terlijk acht dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan cursist ken­baar worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever/deelnemer ge­acht akkoord te zijn gegaan met de geleverde dienstverlening.

7.2 Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van haar betalingsverplich­ting.

7.3 Tijdig en op juiste wijze ingediende klachten zullen in behandeling worden geno­men door de klachtenbehandelaar(s) van Opdrachtnemer. Deze klachtenbehandelaar is financieel, organisatorisch noch op enig andere wijze betrokken bij Lichtfontein. Een klacht zal zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen dertig dagen na ontvangst door klachtenbehandelaar worden afgedaan.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Lichtfontein sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ont­staan op de locatie van Lichtfontein, voor zover zich hiertegen geen regels van dwin­gend recht verzetten. Lichtfontein is niet aansprakelijk voor medische en/of psychi­sche klachten en/of gevolgen, ontstaan tijdens of na deelname aan een cursusac­tiviteit. Lichtfontein kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke materiële, li­chamelijke of geestelijke schade.

8.2 Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn dan is de eventuele aansprakelijkheid van Lichtfontein uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen Lichtfontein aan de cursist ter zake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zo­ver zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.

8.3 De deelnemer is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar han­delingen in een cursus.

8.4 Aan de inhoud van brochures en/of folders kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 9: Geheimhouding en zorgvuldigheid

9.1 Lichtfontein verplicht zich alle bekende informatie betreffende de cursist geheim te houden tegenover derden.

9.2  Uitzonderingen i.v.m. deze geheimhouding:

  • alle informatie die openbaar is en niet beperkt is in een aparte overeenkomst;
  • alle informatie die gevraagd of vereist wordt door autoriteiten die hiervoor bevoegd zijn;
  • Alle toegestuurde informatie wordt met zorg gelezen en veilig bewaard. Wanneer de cursist niet wordt aangenomen worden, voor zover mogelijk, alle verstrekte gegevens geretourneerd.

Artikel 10: Goede geestelijke en fysieke gesteldheid

10.1 Voor alle activiteiten binnen de Lichtfontein cursussen zijn een stabiele emotionele, mentale en geestelijke gesteldheid nodig.

10.2 Indien men onder behandeling is (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener en men nog niet geheel stabiel is of (nog) medicijnen gebruikt, dient dit te worden aangegeven op het aanmeldformulier.

10.3 Gebruikt men overmatig alcohol of drugs dan is men van aanmelding voor cursussen uitgesloten totdat dit probleem stabiel of behandeld is.

Artikel 11: Overige bepalingen

11.1 Op de overeenkomst tussen de Lichtfontein en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de op­drachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement   waar de opdrachtnemer is gevestigd.

11.2 Zowel Lichtfontein als de opdrachtgever zijn gerechtigd deze overeenkomst onmid­ dellijk te beëindigen indien de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel - in het geval opdrachtgever een natuurlijk persoon is - onder curatele is gesteld of overlijdt.

11.3 Bij sommige cursussen wordt lesmateriaal, olie of ander materiaal beschikbaar ge­steld binnen de cursusprijs. Dit staat aangegeven bij de beschrijving van de cursus.  Al het overige ter beschikking gestelde materiaal mag uitsluitend tijdens de cursus gebruikt worden en blijft eigendom van Lichtfontein.